Výsledky přijímacích řízení

Výsledky přijímacích řízení pro šk. r. 2023/2024

 

Výsledkové listiny přijímacích řízení na vyšší školu:

 

 

 

V případě, že se rozhodne uchazeč podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, může použít přiložený vzor.

 

Výsledkové listiny přijímacích řízení na střední školu:

 

 

Poučení o zápisovém lístku (§ 60g školského zákona) [platí pro střední školu]:

Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamů přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka zdejší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Uchazečům cizincům, kteří nejsou žákem základní školy v České republice, vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky dosud nikde nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Pokud je uchazeč cizinec již žákem české základní školy, tak zápisový lístek vydá tato škola.

V případě, že se rozhodne zákonný zástupce uchazeče podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, může použít přiložený vzor.

Odvolání se podává písemnou formou s vlastnoručním podpisem zákonného zástupce. V případě podání odvolání prostřednictvím datové schránky budou přijata pouze odvolání s konverzní doložkou.

Odvolání můžete doručit do budovy školy ode dne 4. 5. 2023.

Poučení o odvolání: Pokud nebude uchazeč přijat, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy.

×