Otázky a odpovědi

Jak je to s ubytováním?

Jak je to s ubytováním?

Škola nemá vlastní ubytovací kapacity. Bližší informace k ubytování poskytnou domovy mládeže.

Jaké je školné?

Jaké je školné?

Na střední zdravotnické škole se neplatí školné.

Při studiu vyšší odborné školy zdravotnické je školné 3.000 Kč za každý školní rok. Více informací o platbách školného se dočtete na stránce školné.

Jaké jsou podmínky přijetí do vyššího ročníku střední školy?

Jaké jsou podmínky přijetí do vyššího ročníku střední školy?

Zájemci, kteří se hlásí ke studiu do vyššího ročníku střední školy, musí vykonat rozdílové zkoušky z předmětů, které neabsolvovali v předešlém studiu.

Odborné předměty jsou stanoveny podle jednotlivých oborů a ročníků (informace u vedoucích oborů). Současně se kontroluje i obsah předmětů dle školních vzdělávacích programů a v případě rozdílnosti se vykonávávají rozdílové zkoušky i z předmětů, které žák neabsolvoval v předchozím studiu.

Jaké jsou a jak probíhají přijímací zkoušky?

Jaké jsou a jak probíhají přijímací zkoušky?

Střední škola

Následující informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025, které bude organizováno dle nových předpisů, je předběžná. Aktualizováno bude do 31. 1. 2024.

Doporučujeme vyhledání informací:

Podání přihlášky:

Termín podání přihlášky do 20. 2. 2024

  • evidence všech přihlášek na střední školy (do oborů maturitních i nematuritních=s výučním listem) v jednotném informačním systému
  • dva pokusy konat testy JPZ (jednotné přijímací zkoušky) i pro uchazeče jen s jedním maturitním oborem
  • možnost podání až tří (v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou až pěti) přihlášek
  • „prioritizace“ škol na přihlášce – tzn. školy, kam se uchazeč hlásí, musí být zapsány dle priority uchazeče (jako první je vždy zapsaná škola uchazečem preferovaná, nejžádanější) a pořadí škol je závazné
  • přihlášky ke vzdělávání do všech oborů naší SZŠ (s výjimkou zdravotnického lycea) musí mít lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání
  • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají zájem o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky, mohou o tuto úpravu požádat pouze na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským zařízením, které uchazeč odevzdá společně s přihláškou – předložené doporučení musí být platné, ne starší 2 let a jeho součástí musí být podepsaný „informovaný souhlas“ zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče nezletilého

Vyšší odborná škola

Obecné informace o jednotlivých oborech vyšší školy včetně podmínek přijetí:

V případě dotazu nás kontaktujte

Jana Klánová, Kateřina Nováková

×