Maturitní obor

Praktická sestra

Budeš je připraven/a k výkonu práce praktické sestry, který poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým. Uplatníš se v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru.

Kód oboru
53-41-M/03
Délka studia
4 roky, denní studium
Způsob ukončení studia
Maturitní zkouška

Seznámení s oborem

Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry (dle novely zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů).

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven/a k výkonu práce praktické sestry.

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).

Hlavním cizím vyučovaným jazykem na oboru je anglický jazyk.

Důležité termíny

Termín podání přihlášek
1. 11. 2021 – 1. 3. 2022

Co dále potřebuješ vědět?

Podání přihlášky

Podání přihlášky

Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2022

Přihlášky dostanou žáci na základní škole (i když povinnost základní školy vydávat přihlášku nebyla stanovena a školy je objednávají na základě dohody s rodiči), mohou ji sehnat v prodejnách SEVT nebo na stránkách ministerstva školství.

Pokud škola vyhlásí další kola přijímacího řízení, bude zohledňovat výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola. Po uchazečích bude požadovat doklad – výpis výsledků didaktických testů (DT) v papírové podobě ze školy, kde JPZ konali. Výpis výsledků odevzdají uchazeči společně s přihláškou.

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Podmínky přijímacích zkoušek se mohou změnit v důsledku epidemiologické situace a nařízení MŠMT.

Počet přijímaných žáků: 90

Obecná kritéria pro přijímací řízení

  • Hodnocení chování: velmi dobré
  • Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ)
  • Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Jednotná přijímací zkouška

Stanovena v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a určuje obsah a termíny konání jednotné zkoušky přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou.

Zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

  • 60 % – výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • 40 % – studijní prospěch ze základní školy – průměry za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

Při dosažení shodného počtu bodů při hodnocení celkového pořadí uchazečů bude brán zřetel na výsledky jednotné přijímací zkoušky (počet bodů z českého jazyka).

Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

Řádný termín:

1. termín – 12. 4. 2022

2. termín – 13. 4. 2022

Náhradní termín:

1. termín – 10. 5. 2022

2. termín – 11. 5. 2022

Přijímací řízení pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

Přijímací řízení pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

Školský zákon 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 60b odst. 5)

  • Součástí podané přihlášky musí být dvě poslední vysvědčení, dokládající docházku do školy po dobu 9 roků. Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila svou školní docházku na území jiného státu, předkládá uvedené doklady jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého + převodem do systému české klasifikace (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském).
  • Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem.
  • Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.
  • Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.
  • Na všechny uchazeče – osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí se vztahují, jako na ostatní uchazeče o střední vzdělávání, ustanovení školského zákona o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž se podle § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) školského zákona rozumí rovněž osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření spočívajících v nezbytné úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazečů. Škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky při konání přijímací zkoušky neupravují. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (§ 16a odst. 4 školského zákona). Kategorie uzpůsobení podle druhu znevýhodnění, přípustné úpravy zkušební dokumentace a přípustná uzpůsobení přijímací zkoušky jsou stanovena v příloze č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb., a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pobyt v ČR

Prokázání oprávněnosti pobytu na území ČR: V souladu s ustanovením § 20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, musí přijatí uchazeči, kteří nejsou občany ČR nebo jiného členského státu EU prokázat oprávněnost svého pobytu na území ČR, a to nejpozději v den zahájení vzdělávání. Oprávněnost pobytu na území ČR se prokazuje dokladem vydaným podle zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, nebo zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nebo zákona č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky.
V případě nesplnění této podmínky se přijatý uchazeč nestane žákem školy.

Ukončení povinné školní docházky

Všichni přijatí uchazeči musí nejpozději v den nástupu ke studiu předložit doklad o ukončení své povinné školní docházky.

Jak to u nás vypadá?

×