Obor střední školy

Zdravotnické lyceum

Budeš připraven/a především pro další studium na vyšších odborných školách či fakultách vysokých škol. Budeš mít i velmi dobré předpoklady pro přímé uplatnění na trhu práce na specifických pracovních pozicích.

Kód oboru
78-42-M/04
Délka studia
4 roky, denní studium
Způsob ukončení studia
Maturitní zkouška

Seznámení s oborem

Absolvent oboru vzdělání zdravotnické lyceum je připraven především pro další studium všech oborů na lékařských, farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakultách (např. připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky) vysokých škol a vyšších odborných škol, případně jiných souvisejících vysokých škol či studijních oborech. Osvojené klíčové kompetence spolu s úplným odborným vzděláváním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. pracovníků ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy.

Hlavním cizím vyučovaným jazykem na oboru je anglický jazyk. Druhým cizím jazykem je německý nebo francouzský jazyk.

Důležité termíny

Termín podání přihlášek do
1. 3. 2023

Co dále potřebuješ vědět?

Podání přihlášky

Podání přihlášky

Termín podání přihlášky do 1. 3. 2023

Přihlášky (formulář) získají žáci na základní škole, případně si ji vytisknou z webových stránek např. prijimacky.cermat.cz. Upřednostňujeme podání přihlášky a následnou úřední komunikaci (např. pozvánka k přijímacímu řízení, rozhodnutí, odvolání) prostřednictvím datové schránky (uvedete v kolonce adresa pro doručování písemností).

Datová schránka školy: pjmc2ux

Pokud žák podává dvě přihlášky, pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné.

Pokud škola vyhlásí další kola přijímacího řízení, bude zohledňovat výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z 1. kola. Po uchazečích bude požadovat doklad – výpis výsledků didaktických testů (DT) v papírové podobě ze školy, kde JPZ konali. Výpis výsledků odevzdají uchazeči společně s přihláškou.

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Podmínky přijímacích zkoušek se mohou změnit v důsledku epidemiologické situace a nařízení MŠMT.

Počet přijímaných žáků: 28

Obecná kritéria pro přijímací řízení

 • Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ)
 • Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)
 • Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami: doporučení ŠPZ (školské poradenské zařízení) nebude starší 2 let, jeho nezbytnou součástí musí být podepsaný informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče nezletilého.
 • Pro uchazeče, kteří již dříve ukončili povinnou školní docházku: dle legislativního nařízení MŠMT "součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení–prospěchový průměr za 2. pololetí školního roku 2019/2020". Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, bude tento průměr nahrazen průměrem za 1. pololetí téhož školního roku.
 • Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Jednotná přijímací zkouška

Stanovena v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a určuje obsah a termíny konání jednotné zkoušky přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou.

Zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

 • 60 % – výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky

Maximální bodová hranice testů:

Český jazyk a literatura: maximální počet bodů je 50 bodů
Matematika: maximální počet bodů je 50 bodů

Minimální hranice pro úspěšné absolvování jednotné přijímací zkoušky:

Student musí z každého z jednotných přijímacích testů získat alespoň minimální počet bodů. Nezíská-li student z některého z testů minimální počet bodů, považuje se za žáka, který nesplnil kritéria pro přijetí.

Minimální bodová hranice testů:

Český jazyk a literatura: limit 15 bodů
Matematika: limit 15 bodů

 • 40 % – studijní prospěch ze základní školy – průměry za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy

Stanovený vzorec pro výpočet bodů ze základní školy:

 • započítává se s přesností na dvě desetinná místa průměr v druhém pololetí 8. třídy (dále jen "PRUM82") a průměr v prvním pololetí 9. třídy (dále jen "PRUM91")
 • známka z chování není vyhodnocována

Maximální počet bodů pro PRUM82 a PRUM91 je stanoven na 33 bodů.

PRUM82 = 1,00 = 33 bodů
PRUM91 = 1,00 = 33 bodů

Hodnotící tabulka:

PRUM82, PRUM91 – BODY
1,00 – 33
1,10 – 32
1,20 – 31
1,30 – 30
1,40 – 29
1,50 – 28
1,60 – 27
1,70 – 26
1,80 – 25
1,90 – 24
2,00 – 23
2,10 – 22
2,20 – 21
2,30 – 20
2,40 – 19
2,50 – 18
2,60 – 17
2,70 – 16
2,80 – 15
2,90 – 14
3,00 – 13

Postup při shodě součtu bodů ze ZŠ a jednotné přijímací zkoušky:

V případě shodného celkového bodového hodnocení uchazečů (součet bodů ze ZŠ a jednotné přijímací zkoušky) rozhoduje o pořadí uchazečů počet získaných bodů v jednotné přijímací zkoušce Český jazyk a literatura.

V případě shody i v tomto hodnocení je dalším kritériem v pořadí počet získaných bodů v jednotné přijímací zkoušce Matematika.

V případě shodného hodnocení v obou dodatečných testech rozhodne o pořadí lepší průměr výsledku vysvědčení na konci 8. třídy ZŠ.

Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

Řádný termín:

1. termín – 13. 4. 2023

2. termín – 14. 4. 2023

Náhradní termín:

1. termín – 10. 5. 2023

2. termín – 11. 5. 2023

Pro uchazeče – cizince s dočasnou ochranou na území České republiky (vízum o strpění na území ČR)

Pro uchazeče – cizince s dočasnou ochranou na území České republiky (vízum o strpění na území ČR)

Lex Ukrajina

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny MŠMT vydává opatření obecné povahy ke konání přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024.

Při podání přihlášky ke studiu (se všemi náležitostmi – potvrzení zdravotní způsobilosti lékařem praktikujícím na území ČR) je třeba, aby uchazeč doložil, že je cizincem s dočasnou ochranou.

Na základě této skutečnosti se:

 1. na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (písemný test), znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání bude ověřena rozhovorem
 2. na žádost má uchazeč–cizinec s dočasnou ochranou právo konat písemný test z matematiky v ukrajinském jazyce
 3. žádost ke stažení (.doc)

Toto platí i pro uchazeče, kteří se účastnili vzdělávání v české škole v průběhu 2. pololetí školního roku 2021/2022 a ve školním roce 2022/2023.

Nevykoná-li uchazeč–cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení.

Přijímací řízení pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

Přijímací řízení pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

Školský zákon 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 60b odst. 5)

 • Součástí podané přihlášky musí být dvě poslední vysvědčení, dokládající docházku do školy po dobu 9 roků. Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila svou školní docházku na území jiného státu, předkládá uvedené doklady jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého + převodem do systému české klasifikace (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském).
 • Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem.
  Nevykoná-li uchazeč–cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení.
  Žádost ke stažení (.doc)
 • Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.
 • Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.
 • Na všechny uchazeče – osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí se vztahují, jako na ostatní uchazeče o střední vzdělávání, ustanovení školského zákona o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž se podle § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) školského zákona rozumí rovněž osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření spočívajících v nezbytné úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazečů. Škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky při konání přijímací zkoušky neupravují. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (§ 16a odst. 4 školského zákona). Kategorie uzpůsobení podle druhu znevýhodnění, přípustné úpravy zkušební dokumentace a přípustná uzpůsobení přijímací zkoušky jsou stanovena v příloze č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb., a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pobyt v ČR

Prokázání oprávněnosti pobytu na území ČR: V souladu s ustanovením § 20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, musí přijatí uchazeči, kteří nejsou občany ČR nebo jiného členského státu EU prokázat oprávněnost svého pobytu na území ČR, a to nejpozději v den zahájení vzdělávání. Oprávněnost pobytu na území ČR se prokazuje dokladem vydaným podle zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, nebo zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nebo zákona č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky.
V případě nesplnění této podmínky se přijatý uchazeč nestane žákem školy.

Ukončení povinné školní docházky

Všichni přijatí uchazeči musí nejpozději v den nástupu ke studiu předložit doklad o ukončení své povinné školní docházky.

Jak to u nás vypadá?

×