Úřední deska

Informace o povinném subjektu zveřejněné dle Vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Název: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, 140 00 Praha 4; příspěvková organizace

Důvod a způsob založení: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování.

Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: střední škola, vyšší odborná škola, školní jídelna. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace. Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou. Zřizovatelem je MHMP.

Organizační struktura:
Střední škola IZO: 110031067
Vyšší odborná škola IZO: 110031075
Školní jídelna IZO: 110350341
Organizační řád, organizační struktura
Detaily organizační struktury naleznete v sekci Kontakty.

Kontaktní spojení:

 • Kontaktní poštovní adresa:
  Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
  5. května 200/51
  Praha 4 - Nusle
  140 00
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Shodná s poštovní adresou.
 • Úřední hodiny:
  Sekretariát ředitelky školy (během školního roku):
  Po-čt: 8-16 hod. (polední přestávka 12.30-13.30 hod.)
  Pá: 8-15 hod. (polední přestávka 12.30-13.30 hod.)
  Prázdninové úřední hodiny: St: 9-11 hod.
 • Úřední hodiny studijního oddělení: Studijní oddělení
 • Telefonní čísla:
  centrála (vrátnice): +420 244 105 001
  sekretariát ředitelky školy: +420 244 105 007
  další důležité telefony v sekci Kontakty
 • Adresa internetové stránky: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz
 • Adresa e-podatelny: Škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.
  Sekretariát ředitelky školy: sekretariat@szs5kvetna.cz
  Studijní oddělení: studijni@szs5kvetna.cz
 • Další elektronické adresy: Obecné kontaktyVedení školyUčiteléZaměstnanci

Případné platby lze poukázat: Číslo účtu: 100227851/0300 (ČSOB, a. s.)

IČO: 00638722 (nejsme plátci DPH)

Dokumenty:

 • Seznam hlavních dokumentů: Dokumenty ke stažení
 • Rozpočet: Údaje o rozpočtu organizace v aktuálním a uplynulém roce jsou součástí výroční zprávy, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup v sekci Dokumenty ke stažení.

Žádosti o informace: Pokyny pro podávání žádostí jsou v dokumentu Žádosti o informace.

Příjem žádostí a dalších podání: Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu školy, a to buď písemně (poštou na adresu školy, adresovat ředitelce školy), elektronicky (na sekretariat@szs5kvetna.cz), nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

Opravné prostředky: V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke krajského úřadu, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván. Lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku (viz správní řád).

Formuláře: Studijní formuláře

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: Životní situace související se vzděláváním ve školách a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy. Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adrese sekretariat@szs5kvetna.cz. Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.

Předpisy:

 • Nejdůležitější používané předpisy: Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  Další používané právní předpisy: www.msmt.cz/dokumenty.
 • Vydané právní předpisy: Dokumenty ke stažení

Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad za poskytování informací: Ceník administrativních služeb na stránce Dokumenty ke stažení
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Licenční smlouvy

 • Vzory licenčních smluv
 • Výhradní licence

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: Výroční zpráva za poslední rok je přístupná online na stránce Dokumenty ke stažení. Starší výroční zprávy jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí v sekretariátu školy v úředních hodinách.

×