Obor vyšší odborné školy

Diplomovaný nutriční terapeut

Budeš připraven/a samostatně, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb pacienta.

Kód oboru
53-41-N/41
Délka studia
3 roky, denní studium
Způsob ukončení studia
Absolutorium

Seznámení s oborem

Absolvent tohoto studijního oboru je připraven samostatně, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb jedince, rodin nebo skupin klientů/pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti.

Absolvent je připraven aktivně se podílet na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny a skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Na základě vědomostí a dovedností z medicínských a humanitních oborů a dovedností získaných v průběhu klinické praxe je schopen rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta, zajistit všestrannou nutriční péči o klienta či pacienta, podílet se na diagnostické, léčebné a preventivní péči. Absolvent je veden k dodržování etiky a standardů nutriční péče, k respektování osobnosti a práv pacienta.

Důležité termíny

Termín podání přihlášek
1. 11. 2021 – 31. 5. 2022

Co dále potřebuješ vědět?

Podání přihlášky

Podání přihlášky

Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2022
Ke stažení: přihláška ke studiu

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí

Všeobecné podmínky:

  • maturitní zkouška (doložená úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
  • dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Teoretická část:

  • test z biologie člověka (rozsah testu vychází z učebnice biologie pro gymnázia)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení: 21. 6. 2022 v 9 hod.

Náhradní termín přijímacího řízení: 30. 6. 2022 v 9.30 hod.

Ředitelka školy stanoví náhradní termín přijímací zkoušky uchazeči, který se z vážných důvodů nedostaví k přijímací zkoušce v určeném termínu a svoji neúčast řádně omluví ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. Za závažné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Jakákoliv učebnice pro gymnázia s učivem biologie člověka, např.: NOVOTNÝ, Ivan a HRUŠKA, Michal. Biologie člověka pro gymnázia. 5. vyd. Praha: Fortuna, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1.

Studium cizího jazyka

Studium cizího jazyka

Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru – denní forma: anglický jazyk.

Jak to u nás vypadá?

×