Obor střední školy

Bezpečnostně právní činnost

Budeš znát a správně aplikovat právní předpisy České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Uplatníš se v bezpečnostních sborech, ve veřejné správě, v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách IZS.

Kód oboru
68-42-M/01
Délka studia
4 roky, denní studium
Způsob ukončení studia
Maturitní zkouška
Počet přijímaných žáků
28

Seznámení s oborem

Absolvent/ka se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky.

Nutnou podmínkou pro přijetí a absolvování oboru je výborný zdravotní stav (hlavně pro předměty tělesná výchova a sebeobrana). Žáci musí být z těchto předmětů klasifikováni. Povinnou součástí ŠVP je také absolvování 4 sportovních kurzů.

Hlavním cizím vyučovaným jazykem na oboru je anglický jazyk, druhým cizím jazykem je německý jazyk.

Informace o přijímacím řízení v minulém školním roce:
Počet přihlášek: 118
Kapacita (po navýšení): 32
Poslední přijatý: 106 bodů (54. místo ve výsledkové listině)

Důležité termíny

Termín podání přihlášek do
20. 2. 2024
První řádný termín přijímacího řízení
12. 4. 2024
Druhý řádný termín přijímacího řízení
15. 4. 2024
První náhradní termín přijímacího řízení
29. 4. 2024
Druhý náhradní termín přijímacího řízení
30. 4. 2024

Co dále potřebuješ vědět?

Podání přihlášky

Podání přihlášky

Následující informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025, které bude organizováno dle nových předpisů, je předběžná. Aktualizováno bude do 31. 1. 2024.

Doporučujeme vyhledání informací:

Termín podání přihlášky do 20. 2. 2024

 • evidence všech přihlášek na střední školy (do oborů maturitních i nematuritních=s výučním listem) v jednotném informačním systému
 • dva pokusy konat testy JPZ (jednotné přijímací zkoušky) i pro uchazeče jen s jedním maturitním oborem
 • možnost podání až tří (v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou až pěti) přihlášek
 • „prioritizace“ škol na přihlášce – tzn. školy, kam se uchazeč hlásí, musí být zapsány dle priority uchazeče (jako první je vždy zapsaná škola uchazečem preferovaná, nejžádanější) a pořadí škol je závazné
 • přihlášky ke vzdělávání do všech oborů naší SZŠ (s výjimkou zdravotnického lycea) musí mít lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu pro daný obor vzdělávání
 • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají zájem o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky, mohou o tuto úpravu požádat pouze na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským zařízením, které uchazeč odevzdá společně s přihláškou – předložené doporučení musí být platné, ne starší 2 let a jeho součástí musí být podepsaný „informovaný souhlas“ zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče nezletilého

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Podmínky přijímacích zkoušek se mohou změnit v důsledku epidemiologické situace a nařízení MŠMT.

Počet přijímaných žáků: 28

Obecná kritéria pro přijímací řízení

 • Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ)

 • Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání), podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

 • Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami: doporučení ŠPZ (školské poradenské zařízení) nebude starší 2 let, jeho nezbytnou součástí musí být podepsaný informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče nezletilého.

 • Pro uchazeče, kteří již dříve ukončili povinnou školní docházku: dle legislativního nařízení MŠMT "součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení–prospěchový průměr za 2. pololetí školního roku 2019/2020". Předloží-li uchazeč takové vysvědčení, bude tento průměr nahrazen průměrem za 1. pololetí téhož školního roku.

Jednotná přijímací zkouška

Stanovena v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a určuje obsah a termíny konání jednotné zkoušky přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou.

Zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Školní přijímací zkouška

 • Test fyzické zdatnosti (koná se v den JPZ od 13 hod.)

Nahlížení do podkladů rozhodnutí

Dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, cit.:

„Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.“

Účastník řízení (zákonný zástupce) tak může učinit osobně ve dnech 10.–14. 5. 2024 v době od 9 do 12 hod.

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je Vaším právem, nikoliv povinností.

Pokud hodláte tohoto svého práva využít, kontaktujte, prosím, s předstihem studijní oddělení (tel.: 244 105 021, e-mail: studijni@szs5kvetna.cz).

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

60 % – výsledek jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

 • písemný test z českého jazyka a literatury (nebo rozhovor u uchazečů dle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.)
 • písemný test z matematiky

30 % – studijní prospěch ze základní školy

 • průměr za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ

10 % – test tělesné zdatnosti

 

Minimální hranice pro úspěšné absolvování JPZ:

 • Český jazyk a literatura – 20 bodů
 • Matematika – 15 bodů

 

Stanovený vzorec pro výpočet bodů ze základní školy:

 • započítává se s přesností na dvě desetinná místa průměr v druhém pololetí 8. třídy (dále jen "PRUM82") a průměr v prvním pololetí 9. třídy (dále jen "PRUM91")
 • známka z chování není vyhodnocována

Maximální počet bodů pro PRUM82 a PRUM91 je stanoven na 25 bodů.

PRUM82 = 1,00 = 25 BODŮ
PRUM91 = 1,00 = 25 BODŮ

Hodnotící tabulka (PRUM82, PRUM91 – BODY):

⌀ 1,00 – 25 bodů
⌀ 1,10 – 24 bodů
⌀ 1,20 – 23 bodů
⌀ 1,30 – 22 bodů
⌀ 1,40 – 21 bodů
⌀ 1,50 – 20 bodů
⌀ 1,60 – 19 bodů
⌀ 1,70 – 18 bodů
⌀ 1,80 – 17 bodů
⌀ 1,90 – 16 bodů
⌀ 2,00 – 15 bodů
⌀ 2,10 – 14 bodů
⌀ 2,20 – 13 bodů
⌀ 2,30 – 12 bodů
⌀ 2,40 – 11 bodů
⌀ 2,50 – 10 bodů
⌀ 2,60 – 9 bodů
⌀ 2,70 – 8 bodů
⌀ 2,80 – 7 bodů
⌀ 2,90 – 6 bodů
⌀ 3,00 – 5 bodů

 

Při shodě součtu bodů za prospěch ze ZŠ a výsledku JPZ rozhoduje:

 1. počet bodů za český jazyk a literaturu v JPZ
 2. počet bodů za matematiku v JPZ
 3. lepší klasifikace předmětu anglický jazyk na konci 8. třídy
 4. lepší klasifikace předmětu přírodopis na konci 8. třídy
 5. lepší průměr výsledku vysvědčení na konci 8. třídy ZŠ

 

Test fyzické zdatnosti:

Uchazeči o studium na oboru BPČ absolvují v rámci přijímacího řízení školní přijímací zkoušku – test fyzické zdatnosti. Koná se v den jednotné přijímací zkoušky.

Bodové hodnocení fyzické zdatnosti se přičítá k údajům PRUM82 a PRUM92.

Test fyzické zdatnosti se skládá ze tří samostatně hodnocených disciplín:

 • běh (20m úsek) na výdrž (Leger neboli beep test)
 • šplh na tyči na čas
 • sestava kotoulů vpřed a vzad

Hranice úspěšnosti školní přijímací zkoušky (Testu fyzické zdatnosti):

Uchazeč musí dosáhnout vyšších než nulových hodnocení nejméně ze dvou disciplín. Pokud získá nulové hodnocení ze dvou disciplín, nesplnil kritérium pro přijetí a nemůže být přijat ke studiu na oboru BPČ.

Maximální možný počet bodů ze všech tří disciplín: 16 bodů

Bodové hodnocení testu fyzické zdatnosti BPČ – chlapci:

Disciplína – sestava kotoulů:

 • 3x vpřed a 3x vzad – 2 body
 • 3x vpřed nebo 3x vzad – 1 bod
 • ani 3x vpřed ani 3x vzad – 0 bodů

Disciplína – šplh na tyči na čas:

 • 6,0 s a lepší – 6 bodů
 • vyšplhal – 3 body
 • nevyšplhal – 0 bodů

Disciplína – běh (20 m úsek) na výdrž (Leger test):

 • 90 úseků a lepší – 8 bodů
 • 70–89 úseků – 4 body
 • 69 a méně úseků – 0 bodů

Bodové hodnocení testu fyzické zdatnosti BPČ – dívky:

Disciplína – sestava kotoulů:

 • 3x vpřed a 3x vzad – 2 body
 • 3x vpřed nebo 3x vzad – 1 bod
 • ani 3x vpřed ani 3x vzad – 0 bodů

Disciplína – šplh na tyči na čas:

 • 8,0 s a lepší – 6 bodů
 • vyšplhala – 3 body
 • nevyšplhala – 0 bodů

Disciplína – běh (20 m úsek) na výdrž (Leger test):

 • 70 úseků a lepší – 8 bodů
 • 50–69 úseků – 4 body
 • 49 a méně úseků – 0 bodů

Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

Řádný termín:

1. termín – 12. 4. 2024

2. termín – 15. 4. 2024

Náhradní termín:

1. termín – 29. 4. 2024

2. termín – 30. 4. 2024

Termín testu tělesné zdatnosti pro uchazeče, kteří nekonají JPZ na naší škole:

16. 4. 2024 od 15 hod.

Termín pro rozhovor pro uchazeče dle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., kteří nekonají JPZ na naší škole:

16. 4. 2024 od 14 hod.

Pro uchazeče – cizince s dočasnou ochranou na území České republiky (vízum o strpění na území ČR)

Pro uchazeče – cizince s dočasnou ochranou na území České republiky (vízum o strpění na území ČR)

Lex Ukrajina

Aktualizováno! Sledujte do 31. 1. 2024.

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny MŠMT vydává opatření obecné povahy ke konání přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/2025.

Při podání přihlášky ke studiu (se všemi náležitostmi – potvrzení zdravotní způsobilosti lékařem praktikujícím na území ČR) je třeba, aby uchazeč doložil, že je cizincem s dočasnou ochranou.

Na základě této skutečnosti se:

 1. na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka (písemný test), znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání bude ověřena rozhovorem
 2. na žádost má uchazeč–cizinec s dočasnou ochranou právo konat písemný test z matematiky v ukrajinském jazyce
 3. žádost ke stažení (.pdf)

Toto platí i pro uchazeče, kteří se účastnili vzdělávání v české škole v průběhu 2. pololetí školního roku 2021/2022, ve školním roce 2022/2023  a i ve školním roce 2023/2024.

Nevykoná-li uchazeč–cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení.

Přijímací řízení pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

Přijímací řízení pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

Školský zákon 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 60b odst. 5)

 • Součástí podané přihlášky musí být dvě poslední vysvědčení, dokládající docházku do školy po dobu 9 roků. Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila svou školní docházku na území jiného státu, předkládá uvedené doklady jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého + převodem do systému české klasifikace (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském).
 • Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem.
  Nevykoná-li uchazeč–cizinec ústní rozhovor úspěšně, nesplnil kritéria přijímacího řízení a řadí se do seznamu nepřijatých uchazečů, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení.
 • Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.
 • Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.
 • Na všechny uchazeče – osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí se vztahují, jako na ostatní uchazeče o střední vzdělávání, ustanovení školského zákona o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž se podle § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) školského zákona rozumí rovněž osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření spočívajících v nezbytné úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazečů. Škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky při konání přijímací zkoušky neupravují. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (§ 16a odst. 4 školského zákona). Kategorie uzpůsobení podle druhu znevýhodnění, přípustné úpravy zkušební dokumentace a přípustná uzpůsobení přijímací zkoušky jsou stanovena v příloze č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb., a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pobyt v ČR

Prokázání oprávněnosti pobytu na území ČR: V souladu s ustanovením § 20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, musí přijatí uchazeči, kteří nejsou občany ČR nebo jiného členského státu EU prokázat oprávněnost svého pobytu na území ČR, a to nejpozději v den zahájení vzdělávání. Oprávněnost pobytu na území ČR se prokazuje dokladem vydaným podle zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, nebo zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nebo zákona č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky.
V případě nesplnění této podmínky se přijatý uchazeč nestane žákem školy.

Ukončení povinné školní docházky

Všichni přijatí uchazeči musí nejpozději v den nástupu ke studiu předložit doklad o ukončení své povinné školní docházky.

Jak to u nás vypadá?

×