Obor vyšší odborné školy

Diplomovaná dětská sestra

Záskáš profesní kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby dětí všech věkových kategorií, jejich rodin a komunit ve zdraví i nemoci.

Kód oboru
53-41-N/51
Délka studia
3 roky, denní studium
Způsob ukončení studia
Absolutorium

Seznámení s oborem

Absolvent tohoto studijního oboru získává profesní kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby dětí všech věkových kategorií, jejich rodin a komunit ve zdraví i nemoci. Samostatně, na základě svých kompetencí, nebo z indikace lékaře zabezpečuje komplexní ošetřovatelskou péči o zdraví dítěte.

Připravuje dětské pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, provádí je nebo při nich asistuje, zajišťuje při těchto výkonech ošetřovatelskou péči.

Edukuje rodiče nebo jiné zákonné zástupce dítěte ve výchově a ošetřovatelské péči o dítě v jednotlivých vývojových obdobích, pomáhá řešit zdravotní i sociální problémy, spolupracuje s ostatními institucemi v oblasti péče o dítě a rodinu, uplatňuje bezpečné pracovní postupy.

Důležité termíny

Termín podání přihlášek do
31. 5. 2024

Co dále potřebuješ vědět?

Podání přihlášky

Podání přihlášky

Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2024

Ke stažení: přihláška ke studiu

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí

Všeobecné podmínky

 • Maturitní zkouška (doložená úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
 • Dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)
 • Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Teoretická část

 • Test z biologie člověka, první pomoci, psychologie (rozsah testu vychází z učiva gymnázia) v rozsahu 50 otázek, každá je bodována stejným počtem bodů a pouze jedna odpověď je správná (maximum 50 bodů). Minimální bodový zisk z testu nutný pro přijetí ke studiu je 20 bodů.

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení: 20. 6. 2024 ve 12 hod.

Náhradní termín přijímacího řízení: 28. 6. 2024 v 8.30 hod.

Ředitelka školy stanoví náhradní termín přijímací zkoušky uchazeči, který se z vážných důvodů nedostaví k přijímací zkoušce v určeném termínu a svoji neúčast řádně omluví ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. Za závažné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Psychologie

 • Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. 1. díl – Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-145-9.
 • Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. 1. díl – Učebnice. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-144-9.
 • Čechová V., Mellanová A., Rozsypalová M. Psychologie a pedagogika I. Praha: Informatorium, 2003. ISBN 80-7333-014-8.

Biologie

 • Novotný I., Hruška M. Biologie člověka pro gymnázia. 5. vyd. Praha: Fortuna, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1.

První pomoc

 • Franěk, O., Sukupová P. První pomoc nejsou žádné čáry. Praha: Ondřej Franěk, 2017. Dostupné online na www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/prirucka/1.html.
 • Malá, L. a D. Peřan. První pomoc pro všechny situace – v souladu s evropskými doporučeními 2015. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-693-21.

Studium cizího jazyka

Studium cizího jazyka

Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru: anglický jazyk.

Informace pro osoby, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR

Informace pro osoby, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR

Pro všechny uchazeče o studium na VOŠ je jednou z podmínek pro přijetí ke studiu doložení středního vzdělání s maturitní zkouškou. V případě osob, které získaly střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v zahraničních školách, je podmínkou pro přijetí ke studiu doložení rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ĆR (nostrifikace).

Nezbytné součásti podávané spolu s přihláškou ke studiu na VOŠZ:

 1. Úředně ověřená kopie zahraničního vysvědčení, dokládající dosažené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 2. Úředně ověřený překlad zahraničního vysvědčení
 3. Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v ČR (nostrifikace)
 4. Potvrzení lékaře registrovaného v ČR o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání
 5. Potvrzení o legálním pobytu v ČR – lze doložit nejpozději v den nástupu ke studiu

Jak to u nás vypadá?

×