Školné na vyšší škole

Na střední zdravotnické škole se školné neplatí.

Při studiu vyšší odborné školy zdravotnické je školné 3.000 Kč za každý školní rok, splatné po 1.500 Kč za zimní a letní období příslušného školního roku. Výši školného upravuje vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb., která je k nahlédnutí v dokumentech ke stažení.

Termíny úhrady školného

  1. nejpozději do 15. října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období
  2. přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.

Způsoby úhrady

Platbu školného lze provést pouze převodem z účtu!
Bankovní spojení: 100227851/0300 (ČSOB).
Je nutné uvést variabilní symbol, který byl přidělen studijním oddělením školy.

Důležité upozornění: v případě vzniku pochybnosti o úhradě školného leží důkazní břemeno na studentovi (uchazeči) a tento je povinen na výzvu studijního oddělení předložit platný originál dokladu o úhradě školného. Proto všem studentům (uchazečům) důrazně doporučujeme, aby si doklady o úhradě školného pečlivě uschovali po celou dobu studia.

Pokladna se nachází v budově B, v prostorách společných s kanceláří stravovacího provozu.
Pracovník pokladny: Jitka Štrausová, e-mail: strausova.j@szs5kvetna.cz, tel. 244 105 031, kancelář B203/C.

Úřední hodiny pokladny:

dopoledne odpoledne
Pondělí 9–11 13–15
Úterý 9–11
Středa 9–11 13–15
Čtvrtek 9–11
Pátek

Informace o možnosti vrácení školného, či jeho poměrné části v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020

Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu zimního nebo letního období se školné nevrací.

V souvislosti s mimořádným opatřením MZ ČR se nepřerušuje se výuka, pouze se ruší prezenční forma výuky. Výuka pokračuje dále denní formou, není ovšem zajišťována prezenčně, ale formou e-learningu a dalších forem výuky.

Zaplacené školné se nevrací, nevrací se ani poměrná část. Student čerpá službu poskytovanou školou dle akreditovaného vzdělávacího programu, forma je upravena dle možností školy tak, aby vzdělávání nevyžadovalo osobní přítomnost studenta ve škole. Jsou využívány různé formy e-learningu a konzultací prostřednictvím elektronických sítí.

Vrácení školného může být řešeno dle § 14 vyhl. č. 10/2005 Sb. a to pouze ve výjimečných případech (např. zaplatil-li student školné na celý školní rok a po zimním období vzdělání ve škole ukončil).