Diplomovaná všeobecná sestra

Formy studia:
     denní – tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
     kombinovaná – 3,5leté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
Kód oboru: 53-41-N/11
Přijímací řízení: 28. 6. 2021 v 8 hod. (kombinovaná forma), ve 11.30 hod. (denní forma)
Náhradní termín přijímacího řízení: 12. 7. 2021 v 10 hod. (Ředitelka školy stanoví náhradní termín přijímací zkoušky uchazeči, který se z vážných důvodů nedostaví k přijímací zkoušce v určeném termínu a svoji neúčast řádně omluví ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. Za závažné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole.)
Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2021
Ke stažení: přihláška ke studiu (PDF, 181 kB)

Informace o oboru

Absolvent tohoto oboru je schopen se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Připravovat pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům. Na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat při těchto výkonech ošetřovatelskou péči. Uplatňovat při práci s přístroji bezpečné pracovní postupy, podporovat v rámci ošetřovatelské péče zdraví jedinců, rodin a skupin, spolupracovat na realizaci programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva.

Na vyšší odborné škole zdravotnické hradí student školné ve výši 3.000 Kč ročně, vždy ve dvou splátkách. (§ 14, 15 vyhl. MŠMT č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání)

[ další informace o studiu oboru a praxích ]

Podmínky přijetí

Všeobecné podmínky:

 • maturitní zkouška – bez nutnosti ústní zkoušky z jazyka českého a cizího jazyka (doloženo úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
 • dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Teoretická část – denní forma studia:

 • test z biologie člověka, první pomoci, psychologie (rozsah učiva gymnázia)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.
Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru: anglický jazyk.

Teoretická část – kombinovaná forma studia:

 • test z biologie člověka, první pomoci, psychologie (rozsah učiva gymnázia)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.
Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru: anglický jazyk nebo německý jazyk. (V případě, že bude méně než 6 přijatých studentů pro německý jazyk, bude tato výuka zrušena a nahrazena anglickým jazykem. Německý jazyk by se nevyučoval.)
Zohledňujeme aktivní práci ve zdravotnictví doloženou pracovní smlouvou se zdravotnickým zařízením v době trvání minimálně půl roku (podat společně s přihláškou ke studiu).

Posouzení aktivity uchazeče:

 • zdravotník pracující ve zdravotnickém zařízení – 30 bodů
 • nezdravotník pracující ve zdravotnickém zařízení – 20 bodů
 • zdravotník nepracující ve zdravotnickém zařízení – 20 bodů
 • ostatní – 0 bodů

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Psychologie:
 • Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. 1. díl – Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-145-9.
 • Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. 1. díl – Učebnice. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-144-9.
 • Čechová V., Mellanová A., Rozsypalová M. Psychologie a pedagogika I. Praha: Informatorium, 2003. ISBN 80-7333-014-8.
Biologie:
 • Novotný Ivan, Hruška Michal. Biologie člověka pro gymnázia. 5. vyd. Praha: Fortuna, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1.
První pomoc:
 • Franěk, O., Sukupová P. První pomoc nejsou žádné čáry. Praha: Ondřej Franěk, 2017. Dostupné online na www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/prirucka/1.html.
 • Malá, L. a D. Peřan. První pomoc pro všechny situace – v souladu s evropskými doporučeními 2015. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-693-21.