Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola

Budova školy je jednou z největších zdravotnických škol v ČR, kde se připravuje na svá budoucí povolání přes 1230 studentů. Škola se nachází poblíž historického Vyšehradu na lince metra C mezi stanicemi "Vyšehrad" a "Pražského povstání". Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.

Škola s bohatou historií poskytuje možnost studia v těchto studijních oborech:

Absolventi střední školy získávají úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Absolventi vyšší odborné školy zdravotnické získávají vyšší odborné vzdělání zakončené absolutoriem. Školní vzdělávací programy (ŠVP) pro všechny obory jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.

Dny otevřených dveří:

SZŠ 10. 11. 2021 16–18 hod.
12. 1. 2022 16–18 hod.
VZŠ 16. 3. 2022 16–18 hod.

Dále o škole...

Škola je vybavena množstvím velmi kvalitních učebních pomůcek a videotechnikou. Odborné učebny jsou vybaveny nadstandardně, což je vysoce oceňováno i zahraničními delegacemi z různých škol. Na škole vyučují zkušení interní učitelé a externí učitelé – lékaři a specialisté z různých oborů medicíny. Odborná praxe probíhá na vybraných pracovištích v různých zdravotnických zařízeních v Praze i mimo Prahu. Výuka je doplňována řadou exkurzí na specializovaná pracoviště (je velmi oceňováno studenty).

Škola organizuje poznávací i vzdělávací zájezdy do zahraničí.

Na škole pracuje výchovný poradce a psycholog, kteří poskytují individuální pomoc studentům při jejich problémech studijních, adaptačních i osobních.

Studenti mají k dispozici školní jídelnu, kulturní sál, knihovny (beletrie i odborné publikace), studovnu, hřiště a dva sodobary (zdarma) pro zajištění pitného režimu.

Vyučované cizí jazyky: Angličtina, němčina, francouzština (obor Zdravotnické lyceum), v 1. ročníku jazyk latinský (povinný).

Nabízené zájmové kroužky: Klub mladých diváků, Klub přátel Prahy a výtvarného umění.

Lyžařské výcvikové zájezdy pro 1. ročníky

Sportovně turistické kurzy pro 2. ročníky

Při studiu na VOŠZ kurzy: kurzy u Horské služby (letní, zimní), lyžařský kurz (na oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář)

Škola nemá vlastní ubytovací kapacity. Bližší informace k ubytování poskytnou domovy mládeže.

Na střední zdravotnické škole se neplatí školné. Při studiu vyšší odborné školy zdravotnické je školné 3.000 Kč za každý školní rok. Více informací o platbách školného se dočtete na stránce školné.

Z celé řady velmi zajímavých a úspěšných aktivit školy lze uvést např.:

Den pro zdraví – akce má velký ohlas u studentů i široké veřejnosti, oceňována i vyššími orgány. Na náročném program s významným preventivním charakterem se aktivně podílejí některé školy, naši studenti úzce spolupracují se Státním zdravotnickým ústavem. Praktické ukázky zaměřeny i na zdravý životní styl.

Účast na soutěžích Enersol – každoročně se naši studenti probojovali do celostátního kola této soutěže.

Účast na cvičeních – studenti se každoročně zúčastňují soutěží v první pomoci, studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář pak tradičních soutěží jako Záchranáři Rokytnice, Soutěž záchranářských týmů na Rozkoši, mezinárodní profesionální soutěže Rallye Rejvíz, s velmi dobrými výsledky.

Soutěž v psychologii – školní, regionální a celostátní kolo. Studenti naší školy každoročně předkládají pozoruhodné práce a příkladně tak reprezentují naši školu.