Bezpečnostně právní činnost

Forma: Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Kód oboru: 68-42-M/01
Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2021
Přihlášky dostanou žáci na základní škole (i když povinnost základní školy vydávat přihlášku nebyla stanovena a školy je objednávají na základě dohody s rodiči), mohou ji sehnat v prodejnách SEVT nebo na stránkách ministerstva školství.

Informace o oboru

Absolvent/ka se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod. Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky.
Nutnou podmínkou pro přijetí a absolvování oboru je výborný zdravotní stav (hlavně pro předměty tělesná výchova a sebeobrana). Žáci musí být z těchto předmětů klasifikováni. Povinnou součástí ŠVP je také absolvování 3 sportovních kurzů.

Hlavním cizím vyučovacím jazykem na oboru je anglický jazyk, druhým cizím jazykem je německý jazyk.

Podmínky přijetí

Podmínky přijímacích zkoušek se mohou změnit v důsledku epidemiologické situace a nařízení MŠMT.

Obecná kritéria pro přijímací řízení:
  • Hodnocení chování
  • Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ)
  • Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)
Jednotná přijímací zkouška

je stanovena v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a určuje obsah a termíny konání jednotné zkoušky přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou.

Zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Řádný termín:
1. termín – 3. května 2021
2. termín – 4. května 2021
Náhradní termín:
1. termín – 2. června 2021
2. termín – 3. června 2021

Test tělesné zdatnosti proběhne v den přijímacího řízení v odpoledních hodinách.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení:
  • 60 % – výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • 30 % – studijní prospěch ze základní školy – průměr za 1. pololetí 8. třídy
  • 10 % – test tělesné zdatnosti: beep test, šplh na tyči, sestava kotoulů (vpřed/vzad)

Kritéria přijímacího řízení (XLSX, 35 kB)

Při dosažení shodného počtu bodů při hodnocení celkového pořadí uchazečů bude brán zřetel na výsledky jednotné přijímací zkoušky (počet bodů z českého jazyka).

Počet přijímaných žáků: 28

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, ředitelka školy může rozhodnout o přijetí uchazečů bez konání zkoušky.

Informace k přijímacímu řízení pro osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

Školský zákon 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 60b odst. 5)

Součástí podané přihlášky musí být dvě poslední vysvědčení, dokládající docházku do školy po dobu 9 roků. Pokud osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí plnila svou školní docházku na území jiného státu, předkládá uvedené doklady jak v originálním znění, tak současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého + převodem do systému české klasifikace (nejedná-li se o doklady v jazyce slovenském).

Dále:

  • A) Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto osob ověří rozhovorem.
  • B) Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.
  • C) Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.
  • D) Na všechny uchazeče – osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí se vztahují, jako na ostatní uchazeče o střední vzdělávání, ustanovení školského zákona o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž se podle § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) školského zákona rozumí rovněž osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření spočívajících v nezbytné úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazečů. Škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky při konání přijímací zkoušky neupravují. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (§ 16a odst. 4 školského zákona). Kategorie uzpůsobení podle druhu znevýhodnění, přípustné úpravy zkušební dokumentace a přípustná uzpůsobení přijímací zkoušky jsou stanovena v příloze č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb., a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pobyt v ČR: Prokázání oprávněnosti pobytu na území ČR: V souladu s ustanovením § 20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, musí přijatí uchazeči, kteří nejsou občany ČR nebo jiného členského státu EU prokázat oprávněnost svého pobytu na území ČR, a to nejpozději v den zahájení vzdělávání. Oprávněnost pobytu na území ČR se prokazuje dokladem vydaným podle zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, nebo zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nebo zákona č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky.
V případě nesplnění této podmínky se přijatý uchazeč nestane žákem školy.

Ukončení povinné školní docházky: Všichni přijatí uchazeči musí nejpozději v den nástupu ke studiu předložit doklad o ukončení své povinné školní docházky.

Fotogalerie z akcí oboru BPČ: