Bezpečnostně právní činnost

Forma: Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Kód oboru: 68-42-M/01
Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2017
Přihlášky dostanou žáci na základní škole (i když povinnost základní školy vydávat přihlášku nebyla stanovena a školy je objednávají na základě dohody s rodiči), mohou ji sehnat v prodejnách SEVT nebo na stránkách ministerstva školství.

Informace o oboru

Absolvent/ka se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod. Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky.
Nutnou podmínkou pro přijetí a absolvování oboru je výborný zdravotní stav (hlavně pro předměty tělesná výchova a sebeobrana). Žáci musí být z těchto předmětů klasifikováni. Povinnou součástí ŠVP je také absolvování 3 sportovních kurzů.

Hlavním cizím vyučovacím jazykem na oboru je anglický jazyk, druhým cizím jazykem je německý jazyk.

Podmínky přijetí

Obecná kritéria pro přijímací řízení:
  • Hodnocení chování: velmi dobré.
  • Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ).
  • Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání).
Jednotná přijímací zkouška

je stanovena v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a určuje obsah a termíny konání jednotné zkoušky přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou.

Zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace:

1. termín – 12. dubna 2017 – matematika 8.30 hod., český jazyk a literatura 11.45 hod.
2. termín – 19. dubna 2017 – matematika 8.30 hod., český jazyk a literatura 11.45 hod.
Náhradní termín:
1. termín – 11. května 2017 – matematika 8.30 hod., český jazyk a literatura 11.45 hod.
2. termín – 12. května 2017 – matematika 8.30 hod., český jazyk a literatura 11.45 hod.

Test tělesné zdatnosti proběhne od 14.00 hod. v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu. Testování proběhne v tělocvičně (A109, přízemí). S sebou si přineste sportovní úbor.
Disciplíny: šplh na tyči na čas a člunkový běh 4 x 10 m na čas

Hodnocení výsledků přijímacího řízení:
  • 60 % – Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • 20 % – Studijní prospěch ze základní školy (průměry za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) a hodnocení chování
  • 20 % – Test tělesné zdatnosti (člunkový běh, šplh na tyči)

Při dosažení shodného počtu bodů při hodnocení celkového pořadí uchazečů bude brán zřetel na studijní prospěch ze základní školy.

Maximální počet přijímaných studentů: 30

Informace pro cizince

Školský zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
§ 60b odst. 5)

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

§ 20 odst. 4

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Pro prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka musí být splněny všechny tři předpoklady v dotčeném ustanovení uvedené.

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne od 11.45 hod. v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.

Fotogalerie z akcí oboru BPČ: