Diplomovaný nutriční terapeut

Formy studia:
     denní – tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
     kombinovaná – tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
Kód oboru: 53-41-N/41
Přijímací řízení: červen 2018
Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2018
Ke stažení: přihláška ke studiu (PDF, 181 kB)

Informace o oboru

Absolvent tohoto studijního oboru je připraven samostatně, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb jedince, rodin nebo skupin klientů/pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti. Absolvent je připraven aktivně se podílet na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny a skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Na základě vědomostí a dovedností z medicínských a humanitních oborů a dovedností získaných v průběhu klinické praxe je schopen rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta, zajistit všestrannou nutriční péči o klienta či pacienta, podílet se na diagnostické, léčebné a preventivní péči. Absolvent je veden k dodržování etiky a standardů nutriční péče, k respektování osobnosti a práv pacienta.

Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru: anglický jazyk (denní forma studia), anglický nebo německý jazyk (kombinovaná forma studia).

Na vyšší odborné škole zdravotnické hradí student školné ve výši 3.000 Kč ročně, vždy ve dvou splátkách. (§ 14, 15 vyhl. MŠMT č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání)

[ další informace o studiu oboru a praxích ]

Podmínky přijetí

(Připravujeme...)

Všeobecné podmínky:

  • maturitní zkouška (doložená úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
  • dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Jakákoliv učebnice pro gymnázia s učivem biologie člověka, např.: NOVOTNÝ, Ivan a HRUŠKA, Michal. Biologie člověka pro gymnázia. 4., rozš. a upr. vyd. Praha: Fortuna, 2010. ISBN 80-7373-007-3.