Diplomovaný nutriční terapeut

Formy studia:
     denní – tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
     kombinovaná – tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
Kód oboru: 53-41-N/41
Přijímací řízení: 29. 6. 2021 v 9 hod. (denní forma), ve 13 hod. (kombinovaná forma)
Náhradní termín přijímacího řízení: 12. 7. 2021 v 10 hod. (Ředitelka školy stanoví náhradní termín přijímací zkoušky uchazeči, který se z vážných důvodů nedostaví k přijímací zkoušce v určeném termínu a svoji neúčast řádně omluví ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. Za závažné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole.)
Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2021
Ke stažení: přihláška ke studiu (PDF, 181 kB)

Informace o oboru

Absolvent tohoto studijního oboru je připraven samostatně, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb jedince, rodin nebo skupin klientů/pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti. Absolvent je připraven aktivně se podílet na ochraně veřejného zdraví a vést jednotlivce, rodiny a skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Na základě vědomostí a dovedností z medicínských a humanitních oborů a dovedností získaných v průběhu klinické praxe je schopen rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta, zajistit všestrannou nutriční péči o klienta či pacienta, podílet se na diagnostické, léčebné a preventivní péči. Absolvent je veden k dodržování etiky a standardů nutriční péče, k respektování osobnosti a práv pacienta.

Na vyšší odborné škole zdravotnické hradí student školné ve výši 3.000 Kč ročně, vždy ve dvou splátkách. (§ 14, 15 vyhl. MŠMT č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání)

[ další informace o studiu oboru a praxích ]

Podmínky přijetí

Všeobecné podmínky:

  • maturitní zkouška – bez nutnosti ústní zkoušky z jazyka českého a cizího jazyka (doloženo úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
  • dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Teoretická část:

  • test z biologie člověka (rozsah testu vychází z učebnice biologie pro gymnázia)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.
Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru – denní forma: anglický jazyk.
Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru – kombinovaná forma: anglický jazyk nebo německý jazyk. (V případě, že bude méně než 6 přijatých studentů pro německý jazyk, bude tato výuka zrušena a nahrazena anglickým jazykem. Německý jazyk by se nevyučoval.)
U kombinované formy zohledňujeme aktivní práci ve zdravotnictví, doloženou pracovní smlouvou (podat společně s přihláškou ke studiu).

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Jakákoliv učebnice pro gymnázia s učivem biologie člověka, např.: NOVOTNÝ, Ivan a HRUŠKA, Michal. Biologie člověka pro gymnázia. 5. vyd. Praha: Fortuna, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1.