Diplomovaná dětská sestra

Formy studia: denní – tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
Kód oboru: 53-41-N/51
Přijímací řízení: 28. 6. 2021 v 9.30 hod.
Náhradní termín přijímacího řízení: 12. 7. 2021 v 10 hod. (Ředitelka školy stanoví náhradní termín přijímací zkoušky uchazeči, který se z vážných důvodů nedostaví k přijímací zkoušce v určeném termínu a svoji neúčast řádně omluví ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku. Za závažné důvody se nepovažuje konání přijímací zkoušky v jiné škole.)
Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2021
Ke stažení: přihláška ke studiu (PDF, 181 kB)

Informace o oboru

Absolvent tohoto studijního oboru získává profesní kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby dětí všech věkových kategorií, jejich rodin a komunit ve zdraví i nemoci. Samostatně, na základě svých kompetencí, nebo z indikace lékaře zabezpečuje komplexní ošetřovatelskou péči o zdraví dítěte. Připravuje dětské pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, provádí je nebo při nich asistuje, zajišťuje při těchto výkonech ošetřovatelskou péči. Edukuje rodiče nebo jiné zákonné zástupce dítěte ve výchově a ošetřovatelské péči o dítě v jednotlivých vývojových obdobích, pomáhá řešit zdravotní i sociální problémy, spolupracuje s ostatními institucemi v oblasti péče o dítě a rodinu, uplatňuje bezpečné pracovní postupy.

Na vyšší odborné škole zdravotnické hradí student školné ve výši 3.000 Kč ročně, vždy ve dvou splátkách. (§ 14, 15 vyhl. MŠMT č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání)

Podmínky přijetí

Všeobecné podmínky:

  • maturitní zkouška – bez nutnosti ústní zkoušky z jazyka českého a cizího jazyka (doloženo úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
  • dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Teoretická část:

  • test z biologie člověka, první pomoci, psychologie (rozsah učiva gymnázia)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.
Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru: anglický jazyk.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám

Psychologie:
  • Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. 1. díl – Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-145-9.
  • Denglerová, D. a kol. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. 1. díl – Učebnice. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-144-9.
  • Čechová V., Mellanová A., Rozsypalová M. Psychologie a pedagogika I. Praha: Informatorium, 2003. ISBN 80-7333-014-8.
Biologie:
  • Novotný I., Hruška M. Biologie člověka pro gymnázia. 5. vyd. Praha: Fortuna, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1.
První pomoc:
  • Franěk, O., Sukupová P. První pomoc nejsou žádné čáry. Praha: Ondřej Franěk, 2017. Dostupné online na www.zachrannasluzba.cz/zajimavosti/prirucka/1.html.
  • Malá, L. a D. Peřan. První pomoc pro všechny situace – v souladu s evropskými doporučeními 2015. Praha: Vyšehrad, 2016. ISBN 978-80-7429-693-21.