Nutriční asistent

Forma: Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Kód oboru: 53-41-M/02
Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2017
Přihlášky dostanou žáci na základní škole (i když povinnost základní školy vydávat přihlášku nebyla stanovena a školy je objednávají na základě dohody s rodiči), mohou ji sehnat v prodejnách SEVT nebo na stránkách ministerstva školství.

Informace o oboru

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent/absolventka připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče v rozsahu své odborné působnosti stanovené zákonem č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Absolvent se uplatní na odborných pracovištích poskytující specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy zejména ve zdravotnických zařízeních, ve stravovacích provozech lázeňských a léčebných ústavů a v zařízeních sociální péče a služeb.

Hlavním cizím vyučovacím jazykem na oboru je anglický jazyk.

Podmínky přijetí

Obecná kritéria pro přijímací řízení:
  • Hodnocení chování: velmi dobré.
  • Ukončení základního vzdělání (úplných 9 ročníků ZŠ).
  • Zdravotní způsobilost (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení praktického lékaře o způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání).
Jednotná přijímací zkouška

je stanovena v souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a určuje obsah a termíny konání jednotné zkoušky přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou.

Zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace:

1. termín – 12. dubna 2017 – matematika 8.30 hod., český jazyk a literatura 11.45 hod.
2. termín – 19. dubna 2017 – matematika 8.30 hod., český jazyk a literatura 11.45 hod.
Náhradní termín:
1. termín – 11. května 2017 – matematika 8.30 hod., český jazyk a literatura 11.45 hod.
2. termín – 12. května 2017 – matematika 8.30 hod., český jazyk a literatura 11.45 hod.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení:
  • 60 % – Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • 40 % – Studijní prospěch ze základní školy (průměry za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) a hodnocení chování

Při dosažení shodného počtu bodů při hodnocení celkového pořadí uchazečů bude brán zřetel na studijní prospěch ze základní školy.

Maximální počet přijímaných studentů: 30

Informace pro cizince

Školský zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
§ 60b odst. 5)

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

§ 20 odst. 4

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Pro prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka musí být splněny všechny tři předpoklady v dotčeném ustanovení uvedené.

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne od 11.45 hod. v den konání jednotné přijímací zkoušky dle vybraného termínu.