Výsledky přijímacích řízení

Výsledky přijímacích řízení pro šk. r. 2022/2023

Výsledkové listiny přijímacích řízení na vyšší školu:

 

 

 

Výsledkové listiny přijímacích řízení na střední školu:

 

 

Poučení o zápisovém lístku (§ 60g školského zákona) [platí pouze pro střední školu]:

Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamů přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka zdejší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Poučení o odvolání [platí pouze pro střední školu]:

Pokud nebude uchazeč přijat, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí, podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy.

×