Logo Bridge to EmploymentProgram BTE v České republice má za sebou úspěšný první rok. Těšíme se na další!

Na konci školního roku 2010/2011 byla naše škola vybraná spolu se SZŠ Kladno a SZŠ Mladá Boleslav do tříletého programu BTE. Kritéria výběru splnilo 12 žáků z oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum.

Česká republika je v rámci východoevropského regionu pilotní zemí, kde se realizuje program BTE, zaměřený na vzdělávání mladých lidí. Po ukončení prvního roku můžeme s radostí konstatovat, že program plní stanovené cíle. Proběhlo pět plánovaných celodenních aktivit, které studentům pomáhaly rozvíjet měkké dovednosti (např. komunikační, prezentační) a umožnily jim získat řadu praktických informací a zkušeností, například při návštěvě prestižní pražské nemocnice nebo při setkáních se zdravotnickými odborníky s praxí ze zahraničí. Po celý školní rok se studenty pracovali ambasadoři - zaměstnanci Johnson & Johnson, kteří se s nimi dělili o své pracovní i životní zkušenosti a pomáhali jim odnést si z každé aktivity co nejvíce poznatků a ponaučení. O úspěšném rozjezdu programu BTE svědčí i to, že ve výběrovém řízení, kde šlo o účast na mezinárodním setkání zástupců BTE programů z celého světa, uspěly tři české studentky, které letos v říjnu pojedou do Spojených států reprezentovat Českou republiku. Ukončení prvního roku je příležitostí zhodnotit dosavadní průběh programu a stručně si připomenout jednotlivá setkání, aktivity a úspěchy.

20. září 2011, hotel Andel's – Slavnostní zahájení programu a imatrikulace studentů

Hlavním cílem úvodního setkání účastníků, organizátorů a partnerů projektu bylo vzájemné představení a seznámení. Zástupci společnosti Johnson & Johnson, zprostředkovatelské organizace Junior Achievement i partnerských organizací představili studentům, jejich rodičům a zástupcům jejich škol program BTE, jeho cíle a plánované aktivity. Mluvilo se také o zkušenostech studentů z jiných zemí a pozvaní hosté upozornili na další příležitosti a možnosti studia, které se účastníkům programu otevírají. Po skončení oficiální části programu byl čas na neformální schůzky a diskuse.

21. září 2011, Kanceláře J&J – Trénink mentorských dovedností pro tým ambasadorů

Aktivní zapojení dobrovolníků z řad zaměstnanců Johnson & Johnson je jednou ze základních podmínek úspěšného průběhu projektu. Aby jejich pomoc studentům byla co nejefektivnější, byl pro ně připraven speciální trénink mentorských dovedností, který vedla Lisa Johnson z partnerské organizace National Institute of Work and Learning.

23. listopadu 2011, The Vision Care Institute – 1. aktivita: osobní rozvoj a učení; krédo

Tématem první celodenní aktivity byly životní hodnoty. Setkání vedl uznávaný odborník v oblasti psychologie, personálního poradenství a psychologického koučování a studenti získali praktické poznatky a tipy, jak se úspěšně učit a rozvíjet, jak si stanovovat cíle a úspěšně je plnit. Zamýšleli se také nad formulací osobního kréda. Cílem odpoledního bloku bylo umožnit studentům a ambasadorům lépe se vzájemně poznat, pomocí metody Speed Dating.

26. ledna 2012, hotel Ibis – 2. aktivita: komunikační dovednosti a příprava na ABTS

Náplní semináře bylo procvičování komunikačních dovedností, ústních i písemných, verbálních i neverbálních, v češtině i v angličtině. Dopoledne patřilo prakticky zaměřeným přednáškám a workshopům. Získané poznatky studenti využili v odpolední části, kdy si za pomoci ambasadorů vyzkoušeli, jak probíhá přijímací pohovor a společně prošli a opravili předem připravené životopisy a motivační dopisy. Součástí setkání byla také příprava studentů na telefonický pohovor v rámci výběrového řízení na celosvětové setkání účastníků programu BTE v USA (ABTS). V druhé části odpoledne proběhl minikurz angličtiny, zaměřený na prohloubení jazykových znalostí v hraných situacích.

14. března 2012, coworkingový prostor Hub Praha – 3. aktivita: setkání se zdravotníky se zkušeností ze zahraničí

Hlavním tématem této aktivity byla pomoc studentům s plánováním budoucí kariéry. O praktické poznatky a osobní zkušenosti se zdravotnickou praxí v zahraničí se s nimi podělili lékaři i zdravotní sestry, kteří pracovali v tak rozmanitých prostředích, jako je Velká Británie, USA, Kanada nebo Saudská Arábie. Začátek odpoledního programu patřil teambuildingové aktivitě – hře „Medical Bingo“, jejímž cílem bylo kromě týmové spolupráce ověřit a rozvíjet znalosti studentů. V další části programu studenti absolvovali minikurz angličtiny a „Ambassador Session“, zaměřenou tentokrát především na kontrolu dokumentů k přijímacímu řízení na ABTS a pomoc s plněním cílů, které si studenti stanovili při dřívějších setkáních.

18. dubna 2012, Nemocnice Na Homolce – 4. aktivita: seznámení s provozem prestižního zdravotnického zařízení

Nemocnice Na Homolce nabídla studentům ojedinělou možnost nahlédnout do každodenního provozu vrcholově vybaveného zdravotnického zařízení, poučit se o jeho fungování, prohlédnout si zdravotnickou techniku a diskutovat s personálem nemocnice, mezi jiným na téma, jaké výzvy a úskalí představuje zajišťování kvality a bezpečnosti nemocniční péče. Studenti, rozdělení do pěti skupin, navštívili všechna oddělení nemocnice: cévní chirurgii, neurochirurgii, kardiologii, kardiochirurgii a chirurgické oddělení. O každou skupinu se starala vrchní sestra příslušného oddělení a studenti navštívili JIP, lůžková oddělení, operační sály i ambulanci. Dojmy a poznatky z prohlídky si pak skupiny vzájemně popsaly a vyměnily během odpolední části programu, jehož součástí byl i další minikurz angličtiny. Náplní setkání s ambasadory tentokrát bylo vytvoření prezentace na téma „Mé budoucí povolání – povolání, které chci vykonávat, a cesta, která mě k němu dovede“.

31. května 2012, ČVUT – 5. aktivita: přímý přenos operace srdce

Hlavní náplní tohoto setkání byla mimořádná příležitost shlédnout operaci koronárního bypassu přenášenou živě z Morristown Medical Center v USA. Kromě sledování náročné operace probíhající v reálném čase měli studenti možnost klást dotazy přímo operujícímu lékaři a poučit se o současných nejvyspělejších medicínských technologiích, díky českému odborníkovi, kardiochirurgovi z pražského institutu IKEM, který je přímým přenosem operace provázel a pomáhal překonávat jazykovou bariéru. Program ve skupinách zahrnoval další minikurz angličtiny, tentokrát zaměřený na přípravu otázek k operaci koronárního bypassu, a kurz netikety.

8. června 2012, reprezentační prostory Vysoké školy ekonomické – Setkání partnerů projektu a hodnocení prvního roku programu

V červnu se sešli partneři projektu, aby po ukončení prvního roku programu zhodnotili jeho průběh a výsledky. Koordinátorky programu z jednotlivých škol a jejich ředitelky, zástupci organizace Junior Achievement, hodnotitelé programu z VŠE i zástupce partnerské lékařské fakulty se společně se zástupci Johnson & Johnson zaměřili nejen na zhodnocení uplynulého roku, ale také na plán budoucích aktivit. Ředitelky škol, jejichž studenti jsou účastníky programu, hodnotí právě ukončený první ročník velmi kladně. Zdůrazňují jeho význam pro osobní rozvoj studentů, možnost navazování nových kontaktů, osvojení nových poznatků a dovedností. Program je přínosem nejen pro jednotlivé studenty, ale také pro jejich školy, které začaly lépe spolupracovat i mimo program BTE.

Partneři se také shodli na plánu aktivit na příští školní rok. Všichni věříme, že druhý rok programu bude ještě lepší, díky získaným zkušenostem. Vyladit jednotlivé aktivity a celkovou organizaci pomůže také zpětná vazba z dotazníkového šetření, které provádí nezávislý evaluátor a jehož výsledky budou k dispozici na podzim. Za tým Johnson & Johnson shrnuje pocity po ukončení prvního školního roku koordinátorka projektu Lucie Meixnerová: „Dobrovolníci, kteří po celý rok se studenty pracovali v roli ambasadorů, se shodují v názoru, že program přinesl obohacení oběma stranám. Neučili se jen studenti, také ambasadoři si v mnoha směrech rozšířili obzory. Cenná je také možnost bezprostředně sledovat zúročení svého úsilí prostřednictvím konkrétních výsledků a vývoje jednotlivých studentů. A všichni jsme byli příjemně překvapeni, že americká komise vybrala za Českou republiku tři účastníky na setkání ABTS. Je to tak trochu úspěch celého týmu BTE. Snažili jsme se naše kandidáty dobře připravit a jsme rádi, že se nám to povedlo. Poznatky a zkušenosti ze setkání s účastníky programu z jiných zemí určitě využijeme v dalším školním roce!“

Semináře Bridge to Employment pro šk. r. 2012/2013