Výsledky přijímacích řízení pro šk. r. 2019/2020

2. kolo přijímacího řízení na vyšší školu

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obory:

Termín podání přihlášek: do 31. 7. 2019
Termín přijímacího řízení: 28. 8. 2019

Výsledkové listiny přijímacích řízení na vyšší školu:

Výsledkové listiny přijímacích řízení na střední školu:

Poučení o zápisovovém lístku (platí pouze pro střední školu!): Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamů přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka zdejší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.