Výsledky přijímacích řízení pro šk. r. 2021/2022

Poučení o zápisovém lístku (§ 60g školského zákona):

Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamů přijatých uchazečů.

Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka zdejší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Poučení o odvolání:

Pokud nebude uchazeč přijat, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ, podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy.