Výsledky přijímacích řízení pro šk. r. 2018/2019

2. kolo přijímacího řízení na vyšší školu

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 pro obory:

  • Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma vzdělávání
  • Diplomovaná všeobecná sestra, denní a kombinovaná forma vzdělávání
  • Diplomovaný nutriční terapeut, denní a kombinovaná forma vzdělávání

Termín podání přihlášek: nejpozději do 31. 7. 2018
Termín přijímacího řízení: 29. 8. 2018 v 8.00 hod.

Výsledkové listiny přijímacích řízení na vyšší školu:

Výsledkové listiny přijímacích řízení na střední školu:

Poučení o zápisovovém lístku (platí pouze pro střední školu!): Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamů přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka zdejší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.