Výsledky přijímacích řízení pro šk. r. 2017/2018

2. kolo přijímacího řízení (na vyšší školu)

Ředitelka VOŠZ a SZŠ 5. května 51, Praha 4, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 pro obor Diplomovaný zdravotnický záchranář (denní forma vzdělávání), obor Diplomovaná všeobecná sestra (denní a kombinovaná forma vzdělávání) a pro obor Diplomovaný nutriční terapeut (denní a kombinovaná forma vzdělávání).
Termín podání přihlášek: nejpozději do 31. 7. 2017
Termín přijímacího řízení: 30. 8. 2017 v 8.00 hod.

Výsledkové listiny přijímacích řízení na vyšší školu:

Výsledkové listiny přijímacích řízení na střední školu:

Poučení o zápisovovém lístku (platí pouze pro střední školu!): Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamů přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka zdejší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.