Diplomovaný zdravotnický záchranář

Forma studia: kombinovaná
3,5leté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
Kód oboru: 53-41-N/21

Obecné informace o oboru

Studijní obor Diplomovaný zdravotnický záchranář připravuje studenty vyšších odborných zdravotnických škol pro činnost v rámci specifické ošetřovatelské péče na úseku neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče a akutního příjmu, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání zdravotnického záchranáře zákonem MZČR č. 96/2004 Sb. v platném znění o nelékařských zdravotnických povoláních, § 17 a předpisy s ním souvisejícími. Dále je zdravotnický záchranář připravován tak, aby se mohl podílet na neodkladné léčebné a diagnostické péči v záchranném segmentu zdravotnictví.

Po ukončení vyšší odborné školy může také zdravotnický záchranář vykonávat ošetřovatelskou péči dle odborné způsobilosti v ostatních zdravotnických a sociálních zařízeních na úrovni stanovené tímto zákonem v § 29, odst. 2. a) pro výkon povolání zdravotnického asistenta.

Studium připravuje absolventy pro řešení život zachraňujících zákroků, k organizaci řešení hromadných neštěstí a v rámci kompetencí k rozhodování o naléhavosti poskytování neodkladné péče. Absolventi získají informace o právních a etických aspektech zdravotní péče.

Absolvent při výjezdu Zdravotnické záchranné služby spolupracuje s operačním střediskem, zajišťuje bezpečné naložení a správné polohování pacienta během převozu, sleduje stav pacienta, provádí krytí ran, popálenin, stavění krvácení a znehybnění zlomenin.

Uchazeči mají povinnost nechat si v přihlášce ke vzdělávání na VOŠ zdravotnickou potvrdit registrujícím praktickým lékařem způsobilost ke vzdělávání v daném oboru.

Vzdělávací program je koncipován tak, aby splňoval požadavky na odbornou teoretickou a praktickou přípravu zdravotnických záchranářů odpovědných za akutní ošetřovatelskou péči a aby umožnil absolventům uplatnění na trhu práce v rámci EU.

Informace o studiu

Vzdělávání je organizováno jako kombinované, v době trvání tři a půl roku. Kombinovanou formou vzdělávání se dle zákona 561/2004 Sb. § 25 rozumí střídání denní a dálkové formy vzdělávání. Zahrnuje teoretickou výuku ve škole nebo školícím zařízení vybraném školou a praktickou výuku, která probíhá v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních za spolupráce a součinnosti kvalifikovaných zdravotníků a učitelů, kteří mají způsobilost k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu.

Denní forma zahrnuje povinné předměty v celkovém rozsahu 2245 hodin, z toho 745 hodin teoretické výuky, praktická výuka činí 1500 hodin za vzdělávání. Dálková forma obsahuje řízené samostudium dle stanovených výchovně vzdělávacích cílů, práci s literaturou a informacemi, zpracovávání seminárních prací, odborně vzdělávací semináře, aktivní účast na studentské vědecké a odborné činnosti a examinaci.

Výuka ve škole probíhá dva dny v týdnu (středa + čtvrtek) přibližně jednou za tři týdny. Od konce zimního studijního období 1. ročníku navíc praxe ve zdravotnických zařízeních:

  • 1. ročník 280 hodin
  • 2. ročník 480 hodin
  • 3. ročník 480 hodin
  • 4. ročník 260 hodin

V 1. ročníku jsou praxe na standardních odděleních a je plněna na odděleních určených školou pod vedením odborných vyučujících nebo školitelek. Ve druhém ročníku je praxe na jednotkách intenzívní péče (chirurgická, interní a dětská JIP), na gynekologicko-porodnickém oddělení, zdravotnické záchranné službě, urgentním příjmu. Ve třetím ročníku na ARO a anestezii, zdravotnické záchranné službě, urgentním příjmu, porodním sále a u nezdravotnické složky IZS, ve čtvrtém ročníku na psychiatrii, ARO, anestezii a zdravotnické záchranné službě. Od druhého ročníku si může student v případě zájmu domluvit pracoviště v místě svého bydliště.

Součástí studia jsou dvě odborná soustředění: Vodní záchranná služba – letní část ve druhém ročníku a Lanové a transportní techniky – zimní část ve třetím ročníku.

Délka praktického vyučování může být zkrácena pouze o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech uvedených ve Vyhlášce č. 39/2005 Sb. odst. 1 pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, pokud není stanoveno jinak; musí však být zachován požadovaný obsah praktického vyučování.