Diplomovaná všeobecná sestra

Forma studia: kombinovaná forma
Kód oboru: 53-41-N/11

Informace o studiu

Vzdělávání je organizováno jako kombinované, v době trvání tři a půl roku. Kombinovanou formou vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb. § 25 rozumí střídání denní a dálkové formy vzdělávání. Zahrnuje teoretickou výuku ve škole nebo školícím zařízení vybraném školou a praktickou výuku, která probíhá v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních za spolupráce a součinnosti kvalifikovaných zdravotníků a učitelů, kteří mají způsobilost k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu.

Teoretická výuka ve škole probíhá jednou za 3 týdny v pondělí a úterý.

1. ročník

1. Ošetřovatelská praxe

30 h za zimní a 30 h za letní období

Pracoviště: standardní interní a chirurgické oddělení

Praxe probíhá ve středu nebo ve čtvrtek pod vedením odborné učitelky. Pokud je student nezdravotník (maturita na jiné střední škole než je SZŠ obor zdravotnický asistent nebo všeobecná sestra) plní praxi v plném rozsahu.

Studentovi, který doloží maturitní vysvědčení z oboru zdravotnický asistent nebo všeobecná sestra se uzná 9 h a bude plnit 21 h v každém období.

2. Odborná praxe

Zimní období (ZO) 320 h
Letní období (LO) 240 h

Pracoviště pro 1. ročník:

Interní oddělení:160 h
Chirurgické oddělení:160 h
Následná péče:80 h
Geriatrie:80 h
Gyn.-por.oddělení:80 h
Odborná prázdninová praxe:160 h

Student nezdravotník – praxe probíhá na smluvních pracovištích. Na interním a chirurgickém odd. bude praxe částečně zajištěna odbornou učitelkou a částečně školitelkou. Student ji splní v plném rozsahu.

Student zdravotník:

2.1 Interní oddělení (standardní)

Lze uznat 75 %.

Student, který doloží pracovní smlouvu, že na interním oddělení pracuje na pozici zdravotnický asistent nebo všeobecná sestra minimálně půl roku – lze uznat 100 %.

2.2 Chirurgické oddělení (standardní)

Lze uznat 75 %.

Student, který doloží pracovní smlouvu, že na chirurgickém oddělení pracuje na pozici zdravotnický asistent nebo všeobecná sestra minimálně půl roku – lze uznat 100 %.

2.3 Následná péče + geriatrie

Lze uznat 75 %.

Student, který doloží pracovní smlouvu, že na geriatrickém oddělení nebo oddělení následné péče pracuje na pozici zdravotnický asistent nebo všeobecná sestra minimálně půl roku – lze uznat 100 %.

2.4 Gynekologicko-porodnické oddělení

Ze 3 týdnů (celkem za dobu studia, tzn. 1. ročník zimní období a letní období a 2. ročník zimní období), plní 2 týdny v 1. ročníku, 1 týden ve 2. ročníku lze uznat.

Student, který doloží pracovní smlouvu, že na gynekologicko-porodnickém oddělení pracuje na pozici zdravotnický asistent nebo všeobecná sestra minimálně půl roku – lze uznat 100 %.

V případě, že student v současné době na výše jmenovaných pracovištích nepracuje, ale doloží pracovní smlouvou, že pracoval minimálně půl roku – lze mu uznat 75 %.

Odbornou prázdninovou praxi může student plnit v místě svého bydliště nebo u svého zaměstnavatele. Pokud nemá škola se zdravotnickým zařízením uzavřenou dohodu o zajištění praktické výuky, musí si studenti zajistit uzavření individuální smlouvy.

Po dohodě se sestrou školitelkou a se souhlasem studenta může student plnit i 12h směny.

2.–4. ročník

2. ročník – ZO 320 hLO 240 hodborná prázdninová praxe 160 h
3. ročník – ZO 320 hLO 240 h
4. ročník – ZO 240 h

Student nezdravotník plní praxi v plném rozsahu.

Student zdravotník – lze uznat 1 týden (40 h) gyn.-por. oddělení a 1 týden (40 h) následné péče. Ostatní pracoviště (např. dětské odd., psychiatrické odd. atd) – pokud student pracuje na daném typu oddělení na pozici zdravotnický asistent nebo všeobecná sestra minimálně půl roku lze mu uznat na základě potvrzení zaměstnavatele 100 % praxe.

V případě, že student v současné době na stanovených pracovištích nepracuje, ale doloží pracovní smlouvou, že pracoval minimálně půl roku – lze mu uznat 75 %.

Škola zajišťuje studentům praxi na svých pracovištích. Pokud student pracuje ve zdravotnickém zařízení (např. fakultní nemocnice, soukromé lůžkové zdravotnické zařízení) může si požádat o možnost plnit odbornou praxi na předepsaných pracovištích v rámci svého zaměstnavatele v rozsahu 50 %. K žádosti přikládá souhlas svého zaměstnavatele.