Diplomovaný zdravotnický záchranář

Formy studia:

 • denní – tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
 • kombinovaná – 3,5leté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem (akreditace udělena!)

Kód oboru: 53-41-N/21
Přijímací řízení (denní forma): 21. 6. 2017
Přijímací řízení (kombinovaná forma): 28. 8. 2017 od 11.00 hod.
Termín podání přihlášek (denní forma): do 31. 5. 2017
Termín podání přihlášek (kombinovaná forma): do 31. 7. 2017
Ke stažení: přihláška ke studiu (PDF, 181 kB)

Informace o oboru

Tento studijní obor připravuje studenty pro činnost v oblasti neodkladné péče, jmenovitě v systému zdravotnické záchranné služby ve výjezdových složkách a na operačním středisku a pro činnost v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci (horská, báňská, vodní apod.). Připravuje absolventy pro řešení život zachraňujících zákroků, k organizaci řešení hromadných neštěstí a v rámci kompetencí k rozhodování o naléhavosti poskytování neodkladné péče. Absolventi získají informace o právních a etických aspektech zdravotní péče. Absolvent při výjezdu Rychlé zdravotnické pomoci spolupracuje s operačním střediskem, zajišťuje bezpečné naložení a správné polohování pacienta během převozu, sleduje stav pacienta, provádí krytí ran, popálenin, stavění krvácení a znehybnění zlomenin.

Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru: anglický jazyk (denní forma studia), anglický nebo německý jazyk (kombinovaná forma studia).

Na vyšší odborné škole zdravotnické hradí student školné ve výši 3.000 Kč ročně, vždy ve dvou splátkách. (§ 14, 15 vyhl. MŠMT č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání)

Podmínky přijetí denní formy studia

Všeobecné podmínky:

 • maturitní zkouška (doložená úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
 • dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Teoretická část:

 • test z biologie člověka a základů první pomoci (rozsah testu vychází z učebnice biologie člověka pro gymnázia a základy první pomoci jsou v rozsahu znalostí z autoškoly). Test obsahuje 70 otázek, každá správně zodpovězená otázka odpovídá 1 bodu – 1 % (70 bodů – 70 %).

Fyzické testy:

 • šplh na tyči 5 metrů s přírazem – tyč je dřevěná, lakovaná, ve standardní úpravě od výrobce (15 bodů – 15 %)
 • plavání na 100 metrů – plavecký styl si volí uchazeč sám (15 bodů – 15 %)

Poplatek za bazén: 200 Kč

Podmínkou pro přijetí ke studiu na VOŠZ a SZŠ 5. května je vykonání teoreticko-praktické přijímací zkoušky.
Přijímací zkouška má tři části, uchazeč o studium je povinen vykonat všechny tři části. Při nevykonání kterékoliv z nich bude chování uchazeče považováno za odstoupení od zkoušky bez nároku na přijetí i při dostatečně vysokém počtu bodů.
Uchazeč se nesmí účastnit přijímacího řízení v době pracovní neschopnosti.

Limity fyzických testů:

Šplh
Body Muži - čas Ženy - čas
15 4,0 s - 4,9 s 5,0 s - 5,9 s
12 5,0 s - 5,9 s 6,0 s - 6,9 s
8 6,0 s - 6,9 s 7,0 s - 7,9 s
3 7,5 s - 7,9 s 8,0 s - 8,9 s
1 8,0 s a výš 9,0 s a výš
0 nesplněno nesplněno
Plavání – 100 m
Muži Ženy
Body Kraul - čas Prsa - čas Kraul - čas Prsa - čas
15 do 1:25,00 Do 1:40,00 do 1:40,00 Do 1:50,00
10 1:25,10 - 1:35,00 1:40,10 - 1:50,00 1:40,10 - 1:50,00 1:50,10 - 2:00,00
6 1:35,10 - 1:45,00 1:50,10 - 2:00,00 1:50,10 - 2:00,00 2:00,10 - 2:10,00
3 1:45,10 - 1:55,00 2:00,10 - 2:10,00 2:00,10 - 2:10,00 2:10,10 - 2:20,00
0 1:55,10 a více2:10,10 a více2:10,10 a více2:20,10 a více
Je povinný startovní skok. Není povolena změna plaveckého stylu.

V případě rovnosti bodů několika uchazečů bude přihlédnuto k výsledku uchazeče při maturitní zkoušce (posouzení průměru maturitního vysvědčení). Pokud by i nadále byl výsledek nerozhodný, přednost bude dána uchazeči s vyšším počtem dosažených bodů v teoretickém testu z biologie člověka.

Podmínky přijetí kombinované formy studia

Všeobecné podmínky:

 • maturitní zkouška (doložená úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
 • dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Teoretická část:

 • test z biologie člověka a základů první pomoci (rozsah testu vychází z učebnice biologie člověka pro gymnázia a základy první pomoci jsou v rozsahu znalostí z autoškoly)
 • posouzení doložené aktivity uchazeče v rámci IZS (podat společně s přihláškou ke studiu)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.

Účast na přijímacím řízení je bezplatná.

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám (denní i kombinovaná forma studia)

 • NOVOTNÝ, Ivan a HRUŠKA, Michal. Biologie člověka pro gymnázia. 4., rozš. a upr. vyd. Praha: Fortuna, 2010. ISBN 80-7373-007-3.
 • Franěk, O., Sukupová P. První pomoc nejsou žádné čáry. Praha: Ondřej Franěk, 2015. Dostupné z: www.zachrannasluzba.cz.