Diplomovaný zdravotnický záchranář

Formy studia:

 • denní – tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
 • kombinovaná – 3,5leté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem

Kód oboru: 53-41-N/21
Přijímací řízení: červen 2018
Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2018
Ke stažení: přihláška ke studiu (PDF, 181 kB)

Informace o oboru

Tento studijní obor připravuje studenty pro činnost v oblasti neodkladné péče, jmenovitě v systému zdravotnické záchranné služby ve výjezdových složkách a na operačním středisku a pro činnost v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním zdravotnické odborné první pomoci (horská, báňská, vodní apod.). Připravuje absolventy pro řešení život zachraňujících zákroků, k organizaci řešení hromadných neštěstí a v rámci kompetencí k rozhodování o naléhavosti poskytování neodkladné péče. Absolventi získají informace o právních a etických aspektech zdravotní péče. Absolvent při výjezdu Rychlé zdravotnické pomoci spolupracuje s operačním střediskem, zajišťuje bezpečné naložení a správné polohování pacienta během převozu, sleduje stav pacienta, provádí krytí ran, popálenin, stavění krvácení a znehybnění zlomenin.

Na vyšší odborné škole zdravotnické hradí student školné ve výši 3.000 Kč ročně, vždy ve dvou splátkách. (§ 14, 15 vyhl. MŠMT č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání)

Podmínky přijetí denní formy studia

Všeobecné podmínky:

 • maturitní zkouška (doložená úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
 • dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Teoretická část:

 • test z biologie člověka a základů první pomoci (rozsah testu vychází z učebnice biologie člověka pro gymnázia a základy první pomoci jsou v rozsahu znalostí z autoškoly)

Fyzické testy:

 • plavání na 100 metrů – plavecký styl si volí uchazeč sám

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitní zkoušky.
Poplatek za bazén: 200 Kč.
Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru: anglický jazyk.

Podmínky přijetí kombinované formy studia

Všeobecné podmínky:

 • maturitní zkouška (doložená úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení)
 • dobrý zdravotní stav (na přihlášce ke studiu musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání)

Teoretická část:

 • test z biologie člověka a základů první pomoci (rozsah testu vychází z učebnice biologie člověka pro gymnázia a základy první pomoci jsou v rozsahu znalostí z autoškoly)
 • posouzení doložené aktivity uchazeče v rámci IZS (podat společně s přihláškou ke studiu)

V případě rovnosti bodů u více uchazečů se přihlíží k výsledkům maturitního vysvědčení.
Účast na přijímacím řízení je bezplatná.
Cizí jazyk, který lze studovat v rámci oboru: anglický jazyk nebo německý jazyk. (V případě, že bude méně než 6 přijatých studentů pro německý jazyk, bude tato výuka zrušena a nahrazena anglickým jazykem. Německý jazyk by se nevyučoval.)

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám (denní i kombinovaná forma studia)

 • NOVOTNÝ, Ivan a HRUŠKA, Michal. Biologie člověka pro gymnázia. 5. vyd. Praha: Fortuna, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1.
 • Franěk, O., Sukupová P. První pomoc nejsou žádné čáry. Praha: Ondřej Franěk, 2015. Dostupné z: www.zachrannasluzba.cz.